Który z wymienionych dokumentów określa dopuszczalną liczbę osób przewożonych pojazdem samochodowym?
A
Dowód rejestracyjny.
B
Prawo jazdy.
C
Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.